รักษาราชการแทนอธิการบดี มรท. นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดอันดับ Webometrics กับ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สวนสุนันทา

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดอันดับ Webometrics โดยวิธีของ Webometrics Ranking of World Universities ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะ ร่วมให้คำแนะนำ สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรียมการขับเคลื่อนการจัดอันดับ Webometrics และเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้ก้าวสู่ระดับสากล

กิจกรรมอื่นๆ