มรท. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานร่วมสนับสนุนและบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลพบุรี ด้วย
สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย พิธีอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก, การกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด, การแสดงจากชมรม To Be Number One, การจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด และการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ด้วยชีวิตที่คิดบวก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, นายแพทย์วรวิทย์ สัมฤทธิ์ดี ผู้อำนวยโรงพยาบาลท่าหลวง และ อ.พลณศักดิ์ ทรัพย์บางยาง อาจารย์ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการเสวนา

กิจกรรมอื่นๆ