การประชุม คกก.ดำเนินงานสืบสานงานประเพณีถวายเทียนพรรษารณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2565

อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา "สืบสานงานประเพณีถวายเทียนพรรษารณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2565" ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างโครงการสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา "สืบสานงานประเพณีถวายเทียนพรรษารณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2565" / การพิจารณารูปแบบการจัดขบวนแห่เทียนพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ