การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/65

อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / การพิจารณาเรื่องขอลาออกจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ ดร.ณัฐธเนศ ด้ายดำ / การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ของ อ.ดร.อรนวล หาญเม่ง / การพิจารณา สมอ.08 การปรับเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต / การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน I (ร.) และ M (ขาดสอบ) นักศึกษาภาคปกติ

กิจกรรมอื่นๆ