การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 5/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เกี่ยวกับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 2 ฉบับ / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาและออกใบรับรองกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาภาคพิเศษ จำนวน 3 ฉบับ

กิจกรรมอื่นๆ