การประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH ครั้งที่ 2/65

รศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH / การพิจารณาปรับปรุงคำอธิบายสำหรับการเขียนบทความ / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ และการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการสำหรับวารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH พ.ศ.2565

กิจกรรมอื่นๆ