การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการให้บริการ Digital Transcript มรท. ครั้งที่ 1/65

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการให้บริการ Digital Transcript มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากระบวนการจัดทำ Digital Transcript โดยเปรียบเทียบรูปแบบและวิธีดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่ง “Digital Transcript” คือ ทรานสคริปต์ในรูปแบบดิจิทัล ที่มี Digital Signature ช่วยป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องได้ และผู้รับสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง สะดวกทั้งผู้ให้และผู้รับ จัดเก็บง่าย ส่งต่อได้รวดเร็ว หมดกังวลเรื่อง Transcript สูญหายหรือถูกปลอมแปลง

กิจกรรมอื่นๆ