วจก.จัดอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องลวะปุระ ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 9 คน ได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีทักษะที่หลากหลายในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์วิชาการ วิชาชีพ สู่การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ก่อนการก้าวสู่การทำงานในสถานประกอบการจริง โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.อุษณี จิตติมณี ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ, ผศ.ดร.จิราวรรณ สมหวัง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ, ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ว่าที่ ร.อ.ดร.ณัฐนันท์ พิมล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานประกอบด้วย การอภิปรายหัวข้อสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดย อ.ดร.อุษณี จิตติมณี, ผศ.ดร.จิราวรรณ สมหวัง และ ว่าที่ ร.อ.ดร.ณัฐนันท์ พิมล และการบรรยายในหัวข้อสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดย ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์

กิจกรรมอื่นๆ