การประชุม คกก.ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/65

รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาบันทึกข้อความจากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี เรื่อง ขอชี้แจงรายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2565 / การพิจารณารายงานการเงิน การรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 / การพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ