นศ.มรท.รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องรับรอง ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2565 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 4 คน ได้แก่ นายธนาธรณ์ กอซอ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 5, นายอุทัย ปัญโย นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4, นายวรายุทธ์ วงษ์สง่า นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และ นายศุภวิชญ์ วิริยะพงศ์พันธุ์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สำหรับรางวัลความประพฤติดีนี้จัดโดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนผู้ประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม และยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

กิจกรรมอื่นๆ