สวพ.จัดอบรม KM การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ความรู้ที่อยู่ที่บุคคล สู่ ความรู้ที่ชัดแจ้ง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ : จาก "ความรู้ที่อยู่ที่บุคคล" สู่ "ความรู้ที่ชัดแจ้ง" ที่ทุกคนเรียนรู้ได้ ในรูปแบบการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจากนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและนักวิจัยด้านเงินทุนภายนอกดีเด่น ตลอดจนเพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่และเผยแพร่ให้คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, รศ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การบรรยาย ความรู้ที่อยู่ที่บุคคลสู่ความรู้ที่ชัดแจ้ง ที่ทุกคนเรียนรู้ได้ โดย รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก / การบรรยายเทคนิคและวิธีการในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดย รศ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล และ รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก / การบรรยายเทคนิคและวิธีการในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยดีเด่นด้านเงินทุนภายนอก ประจำปีการศึกษา 2564 โดย อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ และ รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก และการสรุปประเด็นการจัดการความรู้ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและด้านเงินทุนภายนอก โดย รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก

กิจกรรมอื่นๆ