ผู้บริหาร มรท. ร่วมการประชุมสัมมนา THE Thailand & Southeast Asia Masterclass

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ภาษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนา THE Thailand & Southeast Asia Masterclass  ร่วมกับ Times Higher Education (THE) สำหรับการประชุมสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์และตัวชี้วัดในการประเมินและวิธีการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกให้กับสถาบันอุดมศึกษาของไทยในปีต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ World University Ranking 3.0, Global Reputation และ Internationalization

กิจกรรมอื่นๆ