สวพ.จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมโครงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 29 คน ได้ร่วมหารือและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการโครงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการติดตามผลงาน
สำหรับการประชุมติดตามผลครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 29 และ 30 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบการนำเสนอผลการดำเนินงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมอื่นๆ