การประชุม คกก.กองทุนพัฒนาบุคลากร มรท. ครั้งที่ 3/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการขอยกเว้นการชดใช้เงินทุนคืนมหาวิทยาลัยเนื่องจากสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ราย / การพิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไขการทำสัญญาอนุญาตให้รับทุนจากคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ