มนส.จัดการประกวดนำเสนอผลงานทางวิชาการนักศึกษาระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการแข่งขันนำเสนอผลงานทางวิชาการนักศึกษาระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในรูปแบบการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะต่าง ๆ ของนักศึกษา และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, รศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รศ.ดร.พยุง ซีดาร์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ผศ.ดร.ยงยุทธ ขำคง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ศรีสอาด อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นคณะกรรมการตัดสิน
โดยกิจกรรมครั้งนี้มีการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทงานวิจัย มีทีมเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 5 ทีม และการประกวดในประเภทนวัตกรรม สื่อและงานสร้างสรรค์ มีทีมเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 3 ทีม
สำหรับผลการประกวด ประเภทงานวิจัย ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมจากสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ส่วนการประกวด ประเภทนวัตกรรม สื่อและงานสร้างสรรค์ คณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทีมที่เข้าร่วมการประกวด ทั้ง 3 ทีม ได้แก่ ทีมจากสาขาวิชาสังคมศึกษา และทีมจากสาขาวิชาภาษจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ทีมจากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับ ชมเชย ร่วมกัน เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ