รักษาราชการแทนอธิการบดี มรท. เข้าร่วมการประชุม คกก.ศึกษาธิการ จ.สิงห์บุรี ครั้งที่ 7/65

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรีให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาขอกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้ายและที่จะใช้สำหรับการคัดเลือก หรือบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565 / การพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) / การพิจารณาขอรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ / การพิจารณาขออนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตามกรอบอัตรากำลังที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี / การพิจารณาการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 / การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1, 2 และ 3) / การพิจารณาการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1, 2 และ 3) / การพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีพิเศษ ไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ