รักษาราชการแทนอธิการบดี มรท. เข้าร่วมการประชุม คกก.ศึกษาธิการ จ.ลพบุรี ครั้งที่ 7/65

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1, 2 และ 3) / การพิจารณาตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ชุดที่ 1 (คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และ 2) / การพิจารณาตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ชุดที่ 1 (คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และ 2) / การพิจารณาตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คณะกรรมการชุดที่ 1 (ประเมินด้านที่ 1 และ 2) คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ / การพิจารณาการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1, 2 และ 3) / การพิจารณาการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 1 และ 2) / การพิจารณาขอความเห็นชอบกำหนดปฏิทินย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา / การพิจารณาขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นภายนอกสถานศึกษา เพื่อตั้งเป็นคณะกรรมการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม) / การพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีพิเศษ / การพิจารณาปรับปรุง กำหนดรายละเอียดองค์ประกอบในการพิจารณาย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง หรือการโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) / การพิจารณาปรับปรุง กำหนดรายละเอียดองค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี / การพิจารณาขออนุมัติกำหนดตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากำลัง กรณีปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นการชั่วคราว / การพิจารณาขออนุมัติใช้ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) มาใช้ในการย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนบุคลากรทางการศึกษา / การพิจารณาขออนุมัติใช้ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) มาใช้ในการเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา / การพิจารณาการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 (เพิ่มเติม) / การพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสักงานคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564 (ว่างเพิ่มเติม) / การพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565 / การพิจารณาผู้ขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 / การพิจารณาการนำนักเรียนมาเรียนรวมตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมอื่นๆ