มรท. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทและเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดย สภานักศึกษาภาคปกติและองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับพิธีไหว้ครูในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครูอันเป็นประเพณีที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้สืบทอดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน รวมถึงให้นักศึกษาได้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และเป็นวันที่นักศึกษาใหม่จะได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อครูอาจารย์ เพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดี รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษา
สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย พิธีอัญเชิญขบวนตราพระราชลัญจกร ธงประจำมหาวิทยาลัย และธงประจำคณะ / ตัวแทนนักศึกษากล่าวนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย / ตัวแทนนักศึกษากล่าวคำบูชาครู / นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ นำกล่าวคำปฏิญาณ / ผู้แทนนักศึกษานำพานคารวะผู้บริหารและคณาจารย์ / การแสดงชุดละโว้ธานีรับขวัญศิษย์เทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ