I-TECH จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 20/1001 ชั้น 10 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับพิธีไหว้ครูนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู รวมถึงให้นักศึกษาได้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับหมู่คณะ
โอกาสนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดให้มีการประกวดพานไหว้ครู โดยมีคณะกรรมการผู้ตัดสิน ได้แก่ รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, อ.สถิตย์พร เกตุสกุล, อ.ภานุวัฒน์ หุ่นพงษ์, ผศ.ดร.พิชิต อ้วนไตร และ อ.วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งสาขาวิชาที่ชนะเลิศการประกวดพานไหว้ครู ได้แก่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

กิจกรรมอื่นๆ