วจก. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับพิธีไหว้ครูนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ของคณะวิทยาการจัดการที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 600 คนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู รวมถึงให้นักศึกษาได้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับหมู่คณะ

กิจกรรมอื่นๆ