การประชุม คกก.กองทุนสวัสดิการบุคลากร มรท. ครั้งที่ 1/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาน.ส.เสาวนี แซ่จิว นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง เพื่อขอรับความอนุเคราะห์งบประมาณช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบวาตภัย

กิจกรรมอื่นๆ