สบท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการฯ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ นักจัดการความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการ ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรกระบวนการ ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการร่วมพัฒนา แก้ไขปัญหาสังคม และท้องถิ่นแบบบูรณาการ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ