สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจัดอบรมพัฒนานักศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 จำนวน 40 คน ได้มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนางาน และสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก อ.ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ อ.ดร.กอรวี ศิริโภคาภิรมย์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ