สาขาวิชาดนตรีศึกษาจัดอบรมพื้นฐานการอำนวยเพลงสำหรับครูดนตรี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพื้นฐานการอำนวยเพลงสำหรับครูดนตรี ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการอำนวยเพลงขั้นพื้นฐาน ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการเรียนการสอนทางด้านดนตรีได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนพล เศตะพราหมณ์ หัวหน้าสาขาวิชาการอำนวยเพลงและรวมวงใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยผู้อำนวยการวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ