คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สุรินทร์ ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.เทพสตรี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD การจัดทำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำหลักสูตรด้านบัณฑิตศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ