มรท. จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารมหาวิทยาลัย สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการอบรม ได้รับทราบขั้นตอน วิธีการใช้งาน และได้ทดลองใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะจัดให้มีการประชุมการใช้งานระบบสารสนเทศอีกครั้งในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เพื่อสะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคาดหวังว่าจะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้เต็มรูปแบบในปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป

กิจกรรมอื่นๆ