รักษาราชการแทนอธิการบดี มรท. นำผู้บริหาร ร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2565 ณ ภูมนตรา รีสอร์ท จ.นครนายก ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากร ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหารได้ร่วมวางระบบและกลไกเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนเพื่อทบทวน กำหนดแผนงาน และแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ และเพื่อวางระบบ กลไก การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
สำหรับการประชุมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2565 โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นการประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จากนั้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เป็นการประชุมในประเด็นการปรับโครงสร้างองค์กรตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย / การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดย ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร / การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดย ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ อ.ดร.สมชาย วชิรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
ส่วนในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เป็นการประชุมในประเด็นด้านแผน และแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น โดย อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดี / ด้านการพลิกโฉมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทพธานี โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดี และ เรื่อง TRU Mall โดย อ.ดร.ธัญณิชา ทองอยู่ ผู้ช่วยอธิการบดี และการประชุมในประเด็นด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

กิจกรรมอื่นๆ