สวพ.จัดการอบรมโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้นและการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้นและการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 55 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล และเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีแนวทางในการเขียนโครงการวิจัยได้ถูกต้องและชัดเจนในการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

สำหรับกิจกรรมนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 4 และ 6 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบของการบรรยาย โดยในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เป็นการบรรยายเรื่อง วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัย หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐาน และหลักพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ / การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประโยชน์ การปกปิดความลับ และการรักษาความเป็นส่วนตัว / กระบวนการให้ข้อมูลและขอความยินยอม และ แนวทางการเขียน  Protocol Synopsis เพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ส่วนในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เป็นการบรรยายเรื่อง แนวทางการเขียน  Protocol เพื่อยื่นขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งแรก และการอภิปรายกรณีศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ