วจก.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2564 ร่วมกับรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อหารือร่วมกันในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมอื่นๆ