สบท.จัดอบรมการทำคอนเทนต์ตัดต่อวิดีโอเพื่อการสอนด้วยมือถือ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการทำคอนเทนต์ตัดต่อวิดีโอเพื่อการสอนด้วยมือถือ ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมได้มีความสามารถในการใช้แอปพลิเคชั่นในการตกแต่งภาพและคลิปวิดีโอ ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างเนื้อหาและตกแต่งภาพด้วยแอปพลิเคชั่นบนมือถือได้ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ อ.ณัฐกานต์ ศิริบุตร อาจารย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ