วจก.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นศ.ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาในการประชุมชี้แจงแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาภาคปกติ ของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับการประชุมชี้แจงครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 ของคณะวิทยาการจัดการ ที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 320 คน ได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติตัวในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง และได้รับความรู้และทักษะในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ, ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และ อ.ดร.อุษณี จิตติมณี ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ