ผู้บริหาร มรท. ลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มรท. อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ร่วมหารือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาของ นศ.ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณศุภศร ยินดีสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี , คุณกานนท์ เรือนงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา และ คุณจุฑามาศ ฉิมช้าง นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยลงพื้นที่ร่วมหารือกับ อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะผู้กำกับดูแลศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ในการเตรียมการความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กว่า 1,500 คน ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมการหว่านข้าวพันธุ์หอมมะลิในแปลงนาสาธิตของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 12 ไร่ ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ