กกต.จ.ลพบุรี ร่วมกับ มรท. จัดอบรม นศ. มรท. เป็นวิทยากรแกนนำส่งเสริมความเป็นพลเมือง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมวิทยากรแกนนำส่งเสริมความเป็นพลเมือง ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 20 คน ได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนำส่งเสริมความเป็นพลเมือง หลักสูตรเยาวชนพลเมืองในวิถีใหม่ ตลอดจนเพื่อพัฒนานักศึกษาแกนนำในการเป็นวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษา และสามารถนำไปขยายผลให้กับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริชัย เพชรรักษ์ และ ผศ.ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และทีมวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ