การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 8/65

รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ 2565 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ต่อสภามหาวิทยาลัย / การพิจารณาปรับแผนการดำเนินการสอบทานกรณีพิเศษ และเตรียมการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย / การพิจารณาการดำเนินการสอบทานกรณีพิเศษ และการเตรียมการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน

กิจกรรมอื่นๆ