ผู้บริหาร มรท. และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการแจ้งผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะ 6 เดือน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการฯ ในโอกาสการแจ้งผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ในรูปแบบการแจ้งผลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการแจ้งผลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแจ้งผลการสอบทานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเป็นการตรวจทานคุณภาพของการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยว่ามีการดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความโปร่งใส
พร้อมกันนี้ คณะกรรมการได้ชี้แจงแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระยะ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) เพื่อให้คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบประเด็นในการตรวจติดตาม

กิจกรรมอื่นๆ