การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 7/65

รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
โดยมีวาระสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้แก่ การพิจารณารายงานสรุปผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ / การพิจารณาเสนอแนวทางในการได้รับการตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นที่ผูกกับต่อสัญญาจ้างเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

กิจกรรมอื่นๆ