รักษาราชการแทนอธิการบดี มรท. และผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับสภาเกษตรกร 3 บุรี ในการขับเคลื่อนของสภาเกษตรกร 3 บุรี และหารือแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับ ประธานสภาเกษตรกร และคณะกรรมการสภาเกษตรกร 3 บุรี ซึ่งประกอบด้วย สภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ในโอกาสร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนของสภาเกษตรกร 3 บุรี และการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

กิจกรรมอื่นๆ