การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/65

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 22) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวัน7 กรกฎาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2565 / การพิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาเรื่องพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ขอส่งผลงานเพื่อขอรับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมอื่นๆ