มรท. ร่วมลงนาม MOU การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (พลัส)

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผศ.ดร.อาทิตย์ เนื่องอุดม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (พลัส) ในรูปแบบการลงนามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 150 แห่ง โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ในการตรวจสอบและป้องกันการลอกเลียนงานวรรณกรรม และเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้มีการกระทำอันเป็นการลอกเลียนงามวรรณกรรมของบุคคลอื่น โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 4 ปี 8 เดือน คือระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 - 26 มีนาคม 2570

กิจกรรมอื่นๆ