การประชุมสะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อหารือร่วมกันในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ คาดหวังว่าจะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้เต็มรูปแบบในปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป

กิจกรรมอื่นๆ