มรท. จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2565

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา คณะทั้ง 6 คณะ สภานักศึกษาภาคปกติและองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา “สืบสานงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา และรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2565” สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นและชุมชน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงโทษของสุราที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 
สำหรับกิจกรรมตลอดทั้งวัน ประกอบด้วย เวลา 10.00 น. เป็นกิจกรรมเดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา บริเวณโดยรอบเมืองลพบุรี
จากนั้นในเวลา 12.30 น. ณ ลานวัฒนเทพ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดคลองสายบัว
และในเวลา 14.00 น. ณ วัดคลองสายบัว ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา กองผ้าป่าที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา และเครื่องอัฐบริขารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ ณ วัดคลองสายบัว
นอกจากการจัดถวายเทียนจำนำพรรษาแล้ว สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ยังได้จัดการประกวดคำขวัญรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.ภูริณัฐ ฤทธิ์สะอาด นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.รสิตา พรหมบุตร นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.อชิรญา สฤกพงศ์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ น.ส.ณัฐติกาญจน์ แสงสว่าง นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ณัฎฐนิช ช้างจั่น นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ น.ส.จิราพร หงษ์อ่อน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ น.ส.ชาลิสา เย็นฉ่ำ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ