วจก.ประชุมอาจารย์และบุคลากร เปิดภาคการศึกษาที่ 1/65

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมลวะปุระ ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ในโอกาสเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการได้รับทราบแนวทางการในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อเป็นการชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ 
จากนั้น ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ได้แก่ การแจ้งเรื่องการแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการและการแต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ / การแจ้งเรื่องการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26 และ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา / การแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 / การแจ้งเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (โครงการพลิกโฉม ปีงบประมาณ 2565)
โอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์ ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย / ผศ.ดร.ณัฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย / ผศ.สัญญลักษณ์ ศุภนาม ในโอกาสได้รับเข็มเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ชั้นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 / อ.ดร.หงสกุล เมสนุกูล ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก / อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นใบที่ 2 และ คุณขนิษฐา สุกใส ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยสายสนับสนุนดีเด่น

กิจกรรมอื่นๆ