การประชุม คกก.บริหาร มรท. (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ กรอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การพิจารณากรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ที่นำมาจัดสรรงบประมาณ ปี 2565 (เพิ่มเติมส่วนที่หักไว้ 20%) / การพิจารณาขออนุมัติสำรองเงินโครงการ U2T for BCG

กิจกรรมอื่นๆ