ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มรท. อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ออกบูธจำหน่ายผักปลอดสารพิษและผลผลิตทางการเกษตร

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณ ชั้น G อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมซื้อผักปลอดสารพิษและผลผลิตทางการเกษตรของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ในโอกาสที่ อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายฯ ได้นำผักปลอดสารพิษและผลผลิตทางการเกษตรมาออกบูธจำหน่ายให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ได้ร่วมซื้อสินค้า

กิจกรรมอื่นๆ