การประชุม คกก.บริหารจัดการหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3/65

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียน รายวิชา ศท 0033703 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต ของนักศึกษาภาคพิเศษ 2/64 / การพิจารณารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) นักศึกษาภาคปกติ 2/65 / การพิจารณาร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป

กิจกรรมอื่นๆ