การประชุม คกก.สโมสรข้าราชการและพนักงาน มรท. ครั้งที่ 1/65

อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสโมสรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการจัดกิจกรรมของสโมสรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2565

กิจกรรมอื่นๆ