รักษาราชการแทนอธิการบดี มรท. ร่วมการประชุมอธิการบดี มรภ.ทั่วประเทศ และร่วมลงนาม MOU โครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ห้องพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย และ คุณมนสิชา ชำมะรี นักวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ภาษา เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3/2565 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษา (กิตติมศักดิ์) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างแนวทางการจัดกิจกรรม “ราชภัฏวิจัย 2566” / การพิจารณาการลงนามความร่วมมือ “โครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ" / การพิจารณาการเป็นเจ้าภาพจัดงานมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร ร่วมกับมูลนิธิ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย มูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง : 100 ปี การฝึกหัดครูไทย และมูลนิธิ ดร.สายหยุด จำปาทอง / การพิจารณาการกำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รูปแบบเกณฑ์ AUN-QA / การพิจารณาแผนการดำเนินงานของสำนักงานที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ / การพิจารณาการจัดตั้งสมาคมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ / การพิจารณาโครงการอบรม Train the Trainer วิศวกรสังคม ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ / การพิจารณาแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชง -กัญชาในสถานศึกษา
โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กับ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อผลักดันการขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจนักศึกษาให้ครอบคลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ตลอดจนเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละเขตสุขภาพ และเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งได้รับการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต และการดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งการติดตามต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญา

กิจกรรมอื่นๆ