กกต.จ.ลพบุรี ร่วมกับ มรท. จัดอบรมหลักสูตรเยาวชนพลเมืองในวิถีใหม่ให้นักเรียน รร.สาธิต มรท.

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุม 1 ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย "หลักสูตรเยาวชนพลเมืองในวิถีใหม่" ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นพลเมือง และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ทีมวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี และแกนนำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำส่งเสริมความเป็นพลเมือง ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ