การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/65

คุณสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ คุณสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดลพบุรี) ประจำปี 2565 ของหน่วยงานที่เสนอขอปรับแผน / การพิจารณาแผนประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่ 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นลพบุรีเมืองสะอาด, ประเด็นการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย, ประเด็นการประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี / การพิจารณากรอบแนวทาง โครงการและกิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566
โอกาสนี้ คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมด้วย

กิจกรรมอื่นๆ