การจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ โครงการสร้างเครือข่าย เผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และในจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและมอบรางวัลในกิจกรรมการเผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเครือข่าย เผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และในจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี  ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดประกวดผลงานและค้นหาชุมชนที่ดำเนินการได้เข้มแข็ง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการสร้างกลไกการทำงานร่วมกัน มีเครือข่ายการสร้างความสมานฉันท์ การลดความขัดแย้งในชุมชน และเพื่อส่งเสริมการเป็นชุมชนเข้มแข็งที่สามารถจัดการชุมชนให้มีความสงบสุขด้วยพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จินตนา เวชมี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ผศ.ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์, อ.ดร.อุษณี จิตติมณี ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ, ผศ.ดร.ปนิดา เนื่องพะนอม รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, อ.วรรณวิษา ปั้นคุ้ม รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษา และ อ.ธีรภัทร สุวรรณรุจิ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน
สำหรับผลการประกวดประเภทรางวัลกิจกรรมสร้างตัวตน (ผู้นำโดดเด่น) ชนะเลิศ ได้แก่ โครงการเชื่อมโยงพหุวัฒนธรรมชุมชน ของ ตำบลม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี และผลการประกวดประเภทรางวัลกิจกรรมชุมชนต้นแบบ ชนะเลิศ ได้แก่ โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างครอบครัว ของ บ้านแกร์ด้า ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

กิจกรรมอื่นๆ